yardım toplama

        DERNEKLERDE YARDIM TOPLAMA

Yardım toplama ile ilgili usul ve esaslar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve 27/12/1999 tarihli ve 23919 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yardım Toplama Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Kanunun 3 üncü maddesine göre kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler.

Kanunun 6 ncı maddesinde kişiler ve kuruluşların yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamayacakları belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 7 nci maddesine göre yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar yardım toplama faaliyetini, bir ilçenin sınırları içinde gerçekleştirecekse ise o ilçenin kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde gerçekleştirilecekse o ilin valiliğinden, birden fazla ilde yürütecekse, yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valiliğinden izin almaları gerekmektedir.        Yardım Toplama İçin Gerekli Belgeler

1-Yönetim kurulu kararı ve başvuru dilekçesinde; Bu kararda, yardım toplamanın amacı, şekli (bankada hesap açtırılması, makbuz karşılığı, SMS v.b), süresi ve faaliyet alanını, yönetim kurulu sorumluluğunda yardım toplama faaliyetinde görevlendirilenlerin isimlerinin bulunması zorunludur.

2-Yardım Toplama faaliyetinde görevlendirilenler; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, adres kayıt bilgileri ve adli sicil kayıtlarının olup- olmadığını belirten yazılı beyan ile ikişer adet vesikalık fotoğraf hazırlarlar.

3-Yardım toplama faaliyetinde görevlendirileceklerin arasında kamu görevlileri bulunması halinde mülki amirden izin belgesi alınacaktır.

4–Yardım toplamanın amacı doğrultusunda yardım toplama miktarını ve nerelere harcanacağı yönünde hazırlanacak proje, protokol, bütçe keşif özeti, yapı ruhsatı, kaymakamlık oluru vb.


Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.