Siyasi partiler üyeleri ile büyürler ve teşkilatlarını ve parti yönetimini üyelerinden oluştururlar. Bu nedenle bu yazımızda siyasi parti üyeliği ile ilgili önemli hususları incelemeye ve anlatmaya çalışacağız.

   Siyasi Partilere Kimler Üye Olabilir?

   2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11.maddesine göre "Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir." Ancak bu durumun istisnaları vardır. Bu istisnaları Siyasi Partilere Kimler Üye Olamaz başlığı altında inceleyeceğiz.

   Siyasi Partilere Kimler Üye Olamaz?

   Yukarıda bahsi geçen kanun maddesine göre:
  • Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek yargı organları mensupları,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri,
  • Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
  • Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi (ilk,ortaokul ve lise) öğrencileri,
  • Kamu hizmetlerinden yasaklılar,
  • Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
  • Taksirli suçlar hariç beş yıl ağır hapis veya beş yıl ve daha fazla hapis cezasına mahkûm olanlar,
  • Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,
  • Terör eyleminden mahkûm olanlar siyasi partilere üye olamaz ve üye yapılamazlar.
 İstisna:Yükseköğretim elemanları, yasaklamanın dışındadır. Bunlar hakkında Yükseköğretim Kanunu uygulanır.

   Siyasi Partilere Üye Kabul Şartları

   Siyasi Partiler Kanununun 12.maddesine göre partilere üyelik şartları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
 "Siyasi parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayanların, üyeliğe kabul şartları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre sınıf ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz. Siyasi partiler üye olma istemlerini sebep göstermeksizin de reddedebilirler. Ancak, üyeliğe kaydını isteyenin, istemini reddeden teşkilatın bir üst kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir." 

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.