kulüp organ yönetim


SPOR KULÜPLERİNİN ORGANLARI NELERDİR?

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde spor kulüplerinin organlarının neler olduğu ve bu organların işleyişi belirtilmektedir.


Spor Kulüplerinin Organları


Yönetmeliğin 12. maddesine göre  Spor kulüplerinin zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.


Spor kulüpleri; disiplin, divan, bilim ve sağlık, eğitim, mali, sicil, basın ve halkla ilişkiler ve benzeri amaçlarına uygun başka organlar oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

Spor kulüpleri, genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu, denetim kurulu ve varsa spor kulübünün diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerine ilişkin bilgi ve buna ilişkin genel kurul tutanakları ile diğer dayanak belgeleri genel kurul sonuç bildirim formu ile birlikte il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür. Spor Kulübü Genel Kurul Sonuç Bildirimi örneğini indirmek için tıklayınız.

 Spor kulüplerinin zorunlu ve diğer organlarında meydana gelen değişikliklerin bildirimi üçüncü fıkrada öngörülen usule tabidir.


Spor Kulüplerinin Organlarında  Kimler Görev Alamaz?

 

Yönetmeliğin 13. maddesine göre  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık veya 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olanların spor kulüplerindeki yönetim, denetim, disiplin ve ihtiyari diğer kurul üyelikleri, haklarındaki mahkeme kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı verildiği takdirde birinci fıkranın ceza mahkûmiyetine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Tahkim kurulları, Bakanlık disiplin kurulları, spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurulları ya da spor federasyonlarının bağlı olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından son beş yıl içinde bir defada bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olanların spor kulübü, spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklığı ve iştiraklerindeki yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurul üyelikleri haklarındaki kurul kararının kesinleştiği tarihte, başkaca hiçbir işlem yahut karara gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Birinci ve üçüncü fıkralarda belirtildiği şekilde mahkûm olanlar veya hak mahrumiyeti cezası alanlar, spor kulüplerinin genel kurulu dışındaki organlarında görev alamaz.

Spor kulüplerinin yönetim, denetim veya diğer kurul üyelerinde aranacak diğer nitelikler spor kulüplerinin tüzüğünde belirlenebilir.

Gerçek veya tüzel kişilerin aynı ligde yer alan birden fazla spor kulübünde veya spor anonim şirketinde doğrudan veya dolaylı olarak hâkimiyeti bulunamaz.

Spor kulübü yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.


Organların Oluşumu, Tutulacak Defterler ve Kararlar


Yönetmeliğin 14. maddesinde genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulunun oluşumu, toplanması, görev ve yetkileri, tutulacak defterler ile kararları hakkında 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.


Spor Kulüplerinin İdari Yapısı


Yönetmeliğin 15. maddesinde spor kulüplerinin zorunlu organları dışında kalan kulüp idari yapısının oluşturulması ve idari yapıda yer alan personel ile bunların görev, yetki ve sorumlulukları, spor federasyonlarının mevzuatı göz önünde bulundurulmak suretiyle spor kulübü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Bu yazımızda spor kulüplerinin organlarının tanımına, oluşumuna ve işleyişine değindik. Spor kulüpleri mevzuatı hakkındaki sorularınızı Soru-Cevap bölümüne yazabilir ve güncel mevzuat haberlerimiz için Youtube kanalımıza abone  olabilirsiniz.

Sağlıcakla kalın.

Kaynak: Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği


Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Sorularınızı buradan sorabilirsiniz!

Blogger tarafından desteklenmektedir.